23 січня 2015р. - Методичне об'єднання керівних кадрів «Формування основ соціальної компетентності у дітей дошкільного віку».

23 січня на базі ДНЗ №24 "Теремок" відбулося 
Методичне об'єднання керівних кадрів

Порядок денний 
Проблема управління якістю освіти на основі компетентнісного підходу  є дуже актуальною і необхідною складовою модернізації дошкільної освіти і на сьогодні її практичний аспект недостатньо розроблений тому виникла потреба в створенні системи роботи з даного питання.
Суспільна  проблема: створення інноваційної моделі  управління  ДНЗ, спрямованої на покращення якості освіти через підвищення рівня професійної компетентності педагогів та соціальної   компетентності дітей.

Сутнісний зміст:слабкими ланками в роботі ДНЗ є рівень сформованості інноваційної компетентності педагогів та соціальної компетентності у дітей.  Практичні рекомендації керівнику ДНЗ щодо управління процесами впровадження новітніх соціально-орієнтованих технологій, форм та методів роботи з дітьми, педагогами та оцінювання ефективності моделі управлінської діяльності за даним  напрямом. 

Ключові слова:   модель управління, соціальне середовище, соціальна компетентність, ключові (базові) компетенції, екологія дитинства, психотехнології, самореалізація, саморозвиток й самозбереження, емоційне благополуччя, відчуття безпеки,  педагогіка толерантності, формула толерантності

Психологічна хвилинка «Мистецтво управління»:

Патології управлінської діяльності: 
 • нарцисизм 
 • інтриганство
 • вождизм 
 • дармоїдство

Поділ учасників на чотири групи.

Диференційовані завдання: спроектувати наслідки  кожної конкретної патології.
Стратегічні цілі управління якістю освіти визначені Законом  України «Про дошкільну освіту», оновленим БКДО, Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національною доктриною розвитку освіти.
Провідна теза: «Управління якістю освіти на засадах  компетентнісного підходу».
В основу реалізації зазначених завдань покладено інноваційні управлінські моделі за двома напрямами  (Кравченко Г.Ю Кугуєнко Н.Ф. Метод проектів у розвитку якості дошкільної освіти. –Х.:Видавництво «Ранок», 2013 ):
Критерії оцінювання ефективності системи(моделі) управлінської діяльності щодо підвищення соціальної компетентності дітей:
 • підвищення показників стану психічного і соціального здоров’я дітей; 
 • динаміка росту соціальної компетентності педагогів і дітей;
 • динаміка розвитку базових якостей особистості дитини (самостійності, працелюбності, людяності, почуття власної гідності,, доброти,спостережливості, відповідальності, ввічливості, справедливості, чесності, сміливості, креативності);
 • домінування в роботі педагогів гуманістичних принципів керування дитячою діяльністю (партнерства, співпраці, товариськості, рівноправності); 
 • пріоритетність оновлених форм організації діяльності дітей (спілкування, спостереження, діалог, дискусія, творча гра);
 • пріоритетність використання в роботі з дітьми інноваційних і передових соціально орієнтованих педагогічних технологій, методів, прийомів;   
 • ефективність організації роботи щодо створення розвивального  предметно-ігрового соціального середовища, яке допомагає самореалізації, саморозвитку й самозбереженню дитини.
Очікуваний результат
за напрямом підвищення соціальної компетентності дітей:

 • здатність дитини до самореалізації, саморозвитку й самозбереження у сприятливому для розвитку предметно-ігровому соціальному середовищі;
 • високий (достатній) рівень соціальної компетентності вихованців згідно зі змістом тематичних блоків  авторської програми «У гармонії зі світом та з самим собою»;
 • високий (достатній) рівень розвитку базових якостей особистості;
 • сформованість  у дитини практичних і життєво необхідних умінь жити в злагоді зі світом, людьми й самою собою;
 • сформованість оптимістичного ставлення до життя, віри у власні можливості;
 • позитивне сприйняття інноваційних організаційно - педагогічних і психолого-педагогічних змін у ДНЗ з боку педагогів і соціального культурного оточення (батьки, громадськість, владні структури тощо).
Критерії оцінювання ефективності системи(моделі) управлінської діяльності щодо підвищення інноваційної  компетентності педагогів:
 • динаміка росту інноваційної компетентності педагогів:
                інноваційна грамотність;
                інноваційна культура;
                інформованість;
                інноваційна позиція;
 • динаміка росту креативності педагогів, мобільності щодо впровадження інноваційних і передових педагогічних технологій;
 • рівень самоосвіти педагогів:
               систематичність; 
               безперервність; 
               наукова організація;
 • ефективність режиму самоуправління і співуправління в ДНЗ;
 • динаміка росту якості освіти на основі компетнтнісного підходу до:
               умов; 
               процесу; 
              результатів.

Очікуваний результат

за напрямом підвищення рівня інноваційної компетентності педагогів:

 • високий рівень професійної компетентності педагога:

-          професійних знань;

-          педагогічних здібностей;

-          володіння педагогічною технікою;

 • високий (достатній) рівень інноваційної компетентності педагога:
-          інноваційної поінформованості;

-          інноваційної грамотності;

-          інноваційної культури;

-          інноваційної позиції;

 • високий (достатній рівень) креативності педагога;
 • високий рівень самоосвіти вихователів за критеріями:

-          систематичність;

-          безперервність;

-          наукова організація;

 • високий (достатній) рівень якості освіти на основі компетентнісного підходу:

-          умов;

-          процесу;

-          результатів.
Зазначені моделі управління сприятимуть оновленню змісту дошкільної освіти, форм і методів навчання. Вони ґрунтуються на підвищенні рівня інноваційної компетентності педагогів та соціальної компетентності дітей за чітко визначеними компонентами і критеріями та підтримуються освітнім моніторингом.

Немає коментарів:

Дописати коментар